A 2020/2021. tanév 1. félévére vonatkozóan az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 keretében kialakítandó települési ösztöndíj pályázat keretei hátrányos helyzetű középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére

 

 1. A pályázat kiírója: Pécsely Község Önkormányzata, mint az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosítószámú Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben című projekt megvalósítására létrejött konzorcium (továbbiakban: Konzorcium) tagja

Az ösztöndíj 2020/2021. tanév 1. félévére vonatkozó kiírását az tette lehetővé, hogy a projektben eredetileg tervezett tevékenységek beszerzését követően költségmegtakarítás realizálódott. A forrás felhasználására a pályázat kiírója új diákösztöndíj felhívást tesz közzé.

 1. Az ösztöndíj célja és elnyerésének feltételei

A Települési Ösztöndíj Pályázat alapvető céljai elsősorban,

   • hogy a tanulók, fiatalok megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget;

   • hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Célcsoport: 16 – 25 évesek

   • Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen folyó tevékenységekben önkéntesen részt vesz.

   • A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy a jelentkező legalább 2 éve az adott településen állandó lakóhellyel rendelkezzen.

A fentiek értelmében a tervezett pontrendszer belső súlyozása:

   • Tanulás iránti motiváció, tanulmányi eredmény átlagának értékelése: 40%

   • A települések közösségi életében aktív részvétel: 10%

   • Nagycsaládban él, vagy egyszülős családban él: 20%

   • Az egy háztartásban élő családtagok egy főre eső jövedelme (saját adatszolgáltatás alapján): 20%

   • Feltételek vállalása (önkéntes munka vállalása az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 projekt rendezvényeinek, tevékenységeinek megvalósítása során): 10%

Az ösztöndíjak értékelésére a Konzorciumvezető 3 fős bíráló bizottságot hoz létre (továbbiakban: BB)

BB elnöke: Hári Lenke alpolgármester

BB tagjai: Schmidtné Kositzky Anett, Perger Zoltánné

A felsőoktatásból érkező tanulók pályázatai esetében, elsősorban a hiányszakmákat tanulók támogathatóak, úgy, mint: óvodapedagógus, tanító, szakos tanár, orvos, fogorvos, védőnő, szociális munkás, mérnök, kulturális szakember és egyéb.

A projekt keretében a Kedvezményezettek 2020/2021 1. félévben, 2020. szeptember és 2021. január hónapok között, mindösszesen 5 hónapon keresztül részesülhet ösztöndíjban.

Nem részesülhet Települési Ösztöndíjban, aki más forrásból települési ösztöndíjban részesül. Erre vonatkozóan nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak.

 1. Az ösztöndíj pályázat lebonyolításának menete

 1. A Konzorcium pályázatot ír ki és bírál el. Ezt követően a sikeres pályázóval a konzorciumi tag helyi önkormányzat, a pályázat kiírója támogatási szerződést köt.

 2. A 2020/21-as tanév 1. félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 2020.10.05.

 3. A pályázatok beadási határideje: 2020. 10. 15. (csütörtök) 16:00 óra

 4. A pályázatok beadásának helye: Pécsely Község Önkormányzat Hivatala illetve a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 7-es számú irodában ügyfélfogadási napokon.

 5. A pályázat beadásának módja: személyesen vagy meghatalmazott útján.

 6. A pályázatok elbírálási határideje: 2020. 10. 16. (péntek) 13:00 óra

 7. Az ösztöndíj összege és folyósítása:

 1. Az ösztöndíj havi összege: 30.000, - Ft.

 2. Az ösztöndíjat az 1. félévben 2020. szeptember 1. és január 31. közötti 5 hónapra kell folyósítani.

 3. Az ösztöndíjat első alkalommal az ösztöndíj szerződés aláírásától számított 30 napon belül, ezt követően havonta, a tárgyhónap 10. napjáig kell a pályázó által megadott bankszámlaszámra átutalni.

 4. Az ösztöndíj – kiírási feltételeknek való folyamatos megfelelés szerint – első és második havi ösztöndíj összegét, a november tárgyhónap ösztöndíjával együtt kell folyósítani.

 5. A pályázót az ösztöndíj az oktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolással 5 hónapig illeti meg.

 6. A felsőoktatási ösztöndíj kizárólag az aktív hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható.

 7. A hallgatói jogviszony passziválása esetén az ösztöndíj folyósítását szüneteltetni kell.

 8. Az oktatási ösztöndíj fedezetét az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat biztosítja.

 1. Az ösztöndíjra való jogosultság felülvizsgálata, az ösztöndíj megszűntetése

 

1. Az aktív hallgatói jogviszony fennállását a pályázat benyújtásakor kell igazolnia a Konzorciumi tag önkormányzathoz történő benyújtásával. Ezzel egyidejűleg a BB eseti kérésére, az ösztöndíjjal támogatott hallgató a tanulmányairól a BB számára tájékoztatást ad.

2. Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése

(1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a tanuló a kiírási feltételeknek való megfelelést a félévenkénti felülvizsgálat során nem tudja igazolni

b) az ösztöndíjban részesülő hallgató a hallgatói jogviszony fennállását a III/1. .pontban meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását a helyi önkormányzat igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja;

c) a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy a BB bármilyen módon megtévesztette, vagy

d) a pályázó az ösztöndíj folyósításának megszüntetését bármely okból kéri.

(2) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a BB indokolással ellátott javaslata alapján a támogató Konzorciumi önkormányzat polgármestere dönt.

(3) A jogalap nélkül felvett ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetés elrendeléstől számított 30 napon belül, a jogosultság megszűnésétől számítottan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdés szerinti mértékű késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLŐ ADATLAP 2020

 

IGÉNYLŐLAP SORSZÁMA:

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLŐ ADATLAP
Balatonfüred Város Önkormányzata, az EFOP-1.5.1-16-2017-00016 azonosítószámú
Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben című project megvalósítására létrejött konzorcium (továbbiakban: Konzorcium) vezetője által kiírt
települési ösztöndíj igényléséhez
a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére

Pályázó neve: ………………………………………………………………………………

Adóazonosító jel: ………………………………………………………………………………

Taj szám: ………………………………………………………………………………

Születési hely, dátum: ……………………………………………………………………………

Anyja neve: ………………………………………………………………………………

Lakcím (állandó, vagy bejelentett ideiglenes lakcím):

………………………………………………………………………………

Telefonszám: ………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………

Számlavezető pénzintézet: ……………………………………………………………………

Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………

Oktatási intézmény neve: ………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………..

Pályázó kijelenti, hogy

 1. legalább 2 éve konzorciumi tag településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

 2. a tárgyévre vonatkozóan más települési ösztöndíjban
  részesül / nem részesül
  *,

 3. utolsó aktív félévének tanulmányi átlaga: ………….

Mutassa be röviden, milyen módon vesz részt a település közösségi életében:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Kérem, nyilatkozzon:

nagycsaládban él: IGEN / NEM*

egyszülős családban él: IGEN / NEM*

Kérem, adja meg az egy háztartásban élő családtagok egy főre eső jövedelmének mértékét:

…………………………………………………………………………………………………..

Kérem, jelölje, hogy az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minimum két alkalommal vállal-e önkéntes munkát az EFOP-1.5.1-16-2017-00016 projekt rendezvényeinek, tevékenységeinek megvalósítása során:

IGEN / NEM*

Az ösztöndíj igénylő adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek listája:

 1. az ösztöndíjat igénylő személy pályázat benyújtását megelőző félévről szóló bizonyítványának másolata,

 2. eredeti hallgatói/tanulói jogviszony igazolás az aktív hallgatói/tanulói jogviszonyra vonatkozóan és

c) lakcímkártya és a személyi igazolvány másolata

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati eljárásban közölt személyes adataimat Balatonfüred Város Önkormányzata nyilvántartásba vegye, és azokat az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosító számú projekttel összefüggő nyilvántartásokban kezelje.

Kelt: …………….. (település) 2020. október ...

………………………………

a pályázó aláírása

 

Adatlap letöltése

 

A 2019/2020 tanévre vonatkozóan az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 keretében kialakítandó települési ösztöndíj pályázat keretei hátrányos helyzetű középiskolai oktatásban  és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 09. 06. péntek 10:00 óra.

 

I.  A pályázat kiírója: Balatonfüred Város Önkormányzata, mint az EFOP-1.5.2-16-201700016azonosítószámú Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben című projekt megvalósítására létrejött konzorcium (továbbiakban: Konzorcium) vezetője  

II. Az ösztöndíj célja és elnyerésének feltételei 

  A Települési Ösztöndíj Pályázat alapvető céljai elsősorban,  

 • hogy a tanulók, fiatalok megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget;  

 • hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.  Célcsoport: 16 – 25 évesek  

 • Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen folyó tevékenységekben önkéntesen részt vesz.  

 • A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy a jelentkező legalább 2 éve az adott településen állandó lakóhellyel rendelkezzen.  

  A fentiek értelmében a tervezett pontrendszer belső súlyozása:  

 • Tanulás iránti motiváció, tanulmányi eredmény átlagának értékelése: 40%  

 • A települések közösségi életében aktív részvétel: 10%  

 • Nagycsaládban él, vagy egyszülős családban él: 20%  

 • Az egy háztartásban élő családtagok egy főre eső jövedelme (saját adatszolgáltatás alapján): 20%  

 • Feltételek vállalása (önkéntes munka vállalása az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 projekt rendezvényeinek, tevékenységeinek megvalósítása során): 10%  

Az ösztöndíjak értékelésére a Konzorciumvezető 3 fős bíráló bizottságot hoz létre  

(továbbiakban: BB)  

BB elnöke: Hári Lenke alpolgármester  

BB tagjai: Schmidtné Kositzky Anett, Perger Zoltánné  

A felsőoktatásból érkező tanulók pályázatai esetében, elsősorban a hiányszakmákat tanulók támogathatóak, úgy, mint: óvodapedagógus, tanító, szakos tanár, orvos, fogorvos, védőnő, szociális munkás, mérnök, kulturális szakember és egyéb.  

  

 • A projekt keretében konzorciumi tagonként az alábbiak szerint részesülhetnek fiatalok 10 hónapon keresztül ösztöndíjban:  

 • Balatonfőkajár: 3 fő  

 • Balatonfüreden 25 fő  

 • Balatonszőlős 3 fő  

 • Dörgicse 1 fő  

 • Felsőörs 2 fő  

 • Pécsely 1 fő  

 • Szentkirályszabadja 3 fő  

 • Tótvázsony 4 fő  

 • Vászoly 2 fő  

Nem részesülhet Települési Ösztöndíjban, aki más forrásból ösztöndíjban részesül. Erre vonatkozóan nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak.  

  

III. Az ösztöndíj pályázat lebonyolításának menete  

  

 1. A Konzorcium pályázatot ír ki és bírál el. Ezt követően a sikeres pályázóval a konzorciumi tag helyi önkormányzat támogatási szerződést köt.  

 2. A 2019-2020-as tanév ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 2019.08.28.  

 3. A pályázatok beadási határideje: 2019. szeptember 06. (péntek) 10:00 óra  

 4. A pályázatok beadásának helye: Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 7-es számú irodában ügyfélfogadási napokon, illetve a Konzorciumi települések székhelyei) 

 5. A pályázat beadásának módja: személyesen vagy meghatalmazott útján. 

 6. A pályázatok elbírálási határideje: 2018. szeptember 06. (péntek) 12:00 óra  

 7. Az ösztöndíj összege és folyósítása:   

  1. Az ösztöndíj havi összege: 30.000, - Ft.   

  2. Az ösztöndíjat a tanulmányi féléveknek megfelelően az első félévben szeptember 1. és január 31. közötti 5 hónapra, valamint a 2. félévben február 1. és június 30. közötti 5 hónapra kell folyósítani.   

  3. Az ösztöndíjat első alkalommal az ösztöndíj szerződés aláírásától számított 15 napon belül, ezt követően havonta, a tárgyhónap 10. napjáig kell a pályázó által megadott bankszámlaszámra átutalni.   

  4. Az ösztöndíj – kiírási feltételeknek való folyamatos megfelelés szerinti – féléves felülvizsgálatát követően a február havi ösztöndíj összegét a tárgyhónapot követő hónap ösztöndíjával együtt kell folyósítani.   

  5. A pályázót az ösztöndíj az oktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolással 10 hónapig illeti meg.   

  6. A felsőoktatási ösztöndíj kizárólag az aktív hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható.   

  7. A hallgatói jogviszony passziválása esetén az ösztöndíj folyósítását szüneteltetni kell.   

  8. Az oktatási ösztöndíj fedezetét az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat biztosítja.   

  

  IV: Az ösztöndíjra való jogosultság felülvizsgálata, az ösztöndíj megszűntetése   

 1. Az aktív hallgatói jogviszony fennállását félévente, szeptember 30. napjáig és február utolsó napjáig az ösztöndíjjal támogatott hallgatónak az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolásnak a Konzorciumi tag önkormányzathoz történő benyújtásával igazolnia kell. Ezzel egyidejűleg a BB eseti  kérésére, az ösztöndíjjal támogatott hallgató a tanulmányairól a BB számára tájékoztatást ad.   

 2. Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése   

(1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:   

 1. a tanuló a kiírási feltételeknek való megfelelést a félévenkénti felülvizsgálat során nem tudja igazolni  

 2. az ösztöndíjban részesülő hallgató a hallgatói jogviszony fennállását a III/1. .pontban meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását a helyi önkormányzat igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja;   

 3. a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy a BB bármilyen módon megtévesztette, vagy  

 4. a pályázó az ösztöndíj folyósításának megszüntetését bármely okból kéri.   

(2) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a BB indokolással ellátott javaslata alapján a támogató Konzorciumi önkormányzat polgármestere dönt.   

(3) A jogalap nélkül felvett ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetés elrendeléstől számított 30 napon belül, a jogosultság megszűnésétől számítottan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdés szerinti mértékű késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetni.   

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLŐ ADATLAP

IGÉNYLŐLAP SORSZÁMA:

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLŐ ADATLAP
Balatonfüred Város Önkormányzata, az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosítószámú
Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben című project megvalósítására létrejött konzorcium (továbbiakban: Konzorcium) vezetője által kiírt
települési ösztöndíj igényléséhez
a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére
2019/20-es tanévre vonatkozóan

Pályázó neve: ………………………………………………………………………………

Adóazonosító jel: ………………………………………………………………………………

Taj szám: ………………………………………………………………………………

Születési hely, dátum: ……………………………………………………………………………

Anyja neve: ………………………………………………………………………………

Lakcím (állandó, vagy bejelentett ideiglenes lakcím):

………………………………………………………………………………

Telefonszám: ………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………

Számlavezető pénzintézet: ……………………………………………………………………

Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………

Oktatási intézmény neve: ………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………..

Pályázó kijelenti, hogy

 1. legalább 2 éve konzorciumi tag településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

 2. a tárgyévre vonatkozóan más települési ösztöndíjban
  részesül / nem részesül
  *,

 3. utolsó aktív félévének tanulmányi átlaga: ………….

Mutassa be röviden, milyen módon vesz részt a település közösségi életében:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Kérem, nyilatkozzon:

nagycsaládban él: IGEN / NEM*

egyszülős családban él: IGEN / NEM*

Kérem, adja meg az egy háztartásban élő családtagok egy főre eső jövedelmének mértékét:

…………………………………………………………………………………………………..

Kérem, jelölje, hogy az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minimum két alkalommal vállal-e önkéntes munkát az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 projekt rendezvényeinek, tevékenységeinek megvalósítása során:

IGEN / NEM*

Az ösztöndíj igénylő adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek listája:

 1. az ösztöndíjat igénylő személy pályázat benyújtását megelőző félévről szóló bizonyítványának másolata,

 2. eredeti hallgatói/tanulói jogviszony igazolás az aktív hallgatói/tanulói jogviszonyra vonatkozóan és

c) lakcímkártya és a személyi igazolvány másolata

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati eljárásban közölt személyes adataimat Balatonfüred Város Önkormányzata nyilvántartásba vegye, és azokat az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosító számú projekttel összefüggő nyilvántartásokban kezelje.

Kelt: …………….. (település) 2019.………………………………

a pályázó aláírása

 

Igénylő adatlap letöltése

 

Kapcsolat

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

Pécselyi Kirendeltsége

 
8245 Pécsely, Vásártér utca 148/a.
 
 
 
 
Ügyfélfogadás:

Hétfő, Szerda: 8 - 12, 13 - 16-ig
Péntek: 8 - 13
Kedden és Csütörtökön nincs ügyfélfogadás
Polgármester fogadóideje: Hivatal nyitvatartása alatt

Helyi információ

 
Település név: Pécsely
Megye:  Veszprém
Irányítószám:  8245
Koordináták:   
  46.958878
  17.785021
Népesség: 596 fő
Terület: 20,1 km²

    Közadat kereső

Időjárás

We use cookies
Az oldalon történő látogatása során cookie-kat (“sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő böngészéshez el kell fogadnia a cookie-k használatát!